انجمن حمایت از کودکان کار با همکاری گروه بیمه ای آسا

انجمن حمایت از کودکان کار

چه می شد اگر نبود دل بستگی ما آدم ها به هم؟

شاید با هم بودن را برصفحه های فطرت مان نوشته اند که بی هم بودن تلخ است و تحمل ناپذیر..

از من تا تو فاصله ای نیست،جز برداشتن یک قدم به عشق

آرامش چیزی است که میگذارد در میان شرایط سخت بمانی و آرام باشی…

این برنامه ریزی است که آینده را زیبا خواهد کرد، و نه شانس و اقبال

با افتخار اعلام میداریم این کارگزاری با هدف حمایت از کودکان  در معرض آسیب و به ویژه کودکان کار نسبت به همکاری خود با انجمن خیریه حمایت از کودکان کار قدم های اولیه را برداشته ایم.

امروز می توانیم با همکاری یکدیگر و دست در دست هم گذاشتن سهم کوچکی از این عمل خیر داشته باشیم.

شما نیز می توانید به ما بپیوندید و با همکاری گروه بیمه ای آسا درصدی از سود صدور بیمه نامه های خود را به انجمن واگذار نمایید.